CY-25T bóng đơn vị chuyển giao, 20 kg mùa xuân tải chuyển giao bóng đơn vị, mùa xuân bóng mang đơn vị chuyển giao

2014-7-13      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-25T
  • Inquire Now
Introduction

//Các nhà sản xuất lớn nhất của các đơn vị chuyển giao bóng ở Trung Quốc//

CY-25T bóng đơn vị chuyển giao, 20 kg mùa xuân tải chuyển giao bóng đơn vị, mùa xuân bóng mang đơn vị chuyển giao

CY-25T bóng đơn vị chuyển giao, 20 kg mùa xuân tải chuyển giao bóng đơn vị, mùa xuân bóng mang đơn vị chuyển giao


Model No Loading Capacity Breaking Loading Net Weight
CY-25T 20kg 20/30kg 0.160kg

More Products