Contact Us

Euro 2 Tự kẹp kẹp sửa chữa đơn vị chuyển giao bóng

2015-6-17      View:

Tự kẹp cơ sở gắn sửa chữa dễ dàng phù hợp bóng chuyển đơn vị mang bóng, bánh lăn


Bộ phận chuyển bóng này được cải thiện từ các bộ phận bóng CY-16B và CY-15H.Đó là các kẹp gắn dễ lắp đặt nhanh và ổn định.

Euro 2 Tự kẹp kẹp sửa chữa đơn vị chuyển giao bóng


clip fixing ball transfer unit 


easy fixing ball transfer unit


Chúng tôi cũng có các mô hình cách khắc phục khác:


Flange fixing

Bolt fixing

Base fixing

Flange base fixing

Euro units


Contact us to know details. (sales@ahcell.com)